សេវ៉ាកម្មនិងរយៈពេលនៃការដឹកជញ្ជួន របស់ MK­ ZONE

ដឹកជញ្ជួនទំនិញពីប្រទេសចិន‑ថៃ(ផ្លូវទឹក) រយៈពេល 7-10 ថ្ងៃ

ដឹកជញ្ជួនទំនិញពីប្រទេសចិន‑ ថៃ (ផ្លូវគោក) 3-5 ថ្ងៃ

ដឹកជញ្ជួនទំនិញពីប្រទេសចិន​-ខ្មែរ 7-14 ថ្ងៃ

ដឹកទំនិញពីប្រទេសចិន -​ វៀងចាន់ 7 – 10 ថ្ងៃ

ដឹកជញ្ជួនទំនិញពីប្រទេសចិន – ភូមា 7 – 12 ថ្ងៃ

សេវ៉ាកម្មទទួលបញ្ញើ/ការគ្រប់គ្រងឃ្លាំង

សេវ៉ាកម្មដឹកជញ្ជួនក្នុងស្រុក

សេវ៉ាកម្មនិងរយៈពេលនៃការដឹកជញ្ជួន របស់ MK­ ZONE


ដឹកជញ្ជួនទំនិញពីប្រទេសចិន‑ថៃ(ផ្លូវទឹក) រយៈពេល 7-10 ថ្ងៃ

ដឹកជញ្ជួនទំនិញពីប្រទេសចិន‑ ថៃ (ផ្លូវគោក) 3-5 ថ្ងៃ

ដឹកជញ្ជួនទំនិញពីប្រទេសចិន​-ខ្មែរ 7-14 ថ្ងៃ

ដឹកទំនិញពីប្រទេសចិន -​ វៀងចាន់ 7 – 10 ថ្ងៃ

ដឹកជញ្ជួនទំនិញពីប្រទេសចិន – ភូមា 7 – 12 ថ្ងៃ

សេវ៉ាកម្មទទួលបញ្ញើ/ការគ្រប់គ្រងឃ្លាំង

សេវ៉ាកម្មដឹកជញ្ជួនក្នុងស្រុក

ទ្វារនៃជ័យជំនះ នៅក្នុងពិភពលោក នៃអាជីវកម្ម គឺការអភិវឌ្ឍន៍វិស្ស័យដឹកជញ្ជួនទៅជាមួយគ្នា

ទ្វារនៃជ័យជំនះ នៅក្នុងពិភពលោក នៃអាជីវកម្ម គឺការអភិវឌ្ឍន៍វិស្ស័យដឹកជញ្ជួនទៅជាមួយគ្នា

仓库地址(ที่อยู่โกดังสินค้า)

广州 (กวางเจา)

广州市白云区夏花三路342号中泰物流百度地图导航中泰物流
(导航:江飞门业,然后右转)MK中泰物流
海运电话陈俊伟  :18933995779,18025629398
陆运电话陈俊鹏  : 19866699859,13138421200
海运M代码, 陆运 A代码

潮州(แต้จิ๋ว)

潮州市风塘镇风塘工业区三环路刘畔围顶 MK中泰物流
电话刘建民 : 13715781397,18927113009

义乌 (อี้อู)

浙江省义乌市义乌市廿三里宝丰路1号
电话方壮海 : 13516892381,杨杰林 13516995263

普宁 (พู่หนิง)

广东省普宁市国际商品城东面秀陇路口
电话戴汉波 : 18088878429

仓库地址(ที่อยู่โกดังสินค้า)

广州 (กวางเจา)

广州市白云区夏花三路342号中泰物流百度地图导航中泰物流 (导航:江飞门业,然后右转)MK中泰物流
海运电话陈俊伟 :18933995779,18025629398
陆运电话陈俊鹏 : 19866699859,13138421200
海运M代码, 陆运 A代码

潮州(แต้จิ๋ว)

潮州市风塘镇风塘工业区三环路刘畔围顶 MK中泰物流
电话刘建民 : 13715781397,18927113009

义乌 (อี้อู)

浙江省义乌市义乌市廿三里宝丰路1号
电话方壮海 : 13516892381,杨杰林 13516995263

普宁 (พู่หนิง)

广东省普宁市国际商品城东面秀陇路口
电话戴汉波 : 18088878429